Adatkezelési Tájékoztató

Utolsó módosítás: 2023. február 28.

A globális médiacsoport dentsu Group Inc. (továbbiakban dentsu) tagja a dentsu magyarországi leányvállalatai (közös székhelyük: székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.), a Dentsu Hungary Kft. (Cg.: 01-09-168441), az Dentsu Creative Hungary Zrt. (Cg.: 01-10-044680), illetve a CARAT Hungary 21. Média Kft. (Cg.: 01-09-718281; a továbbiakban a leányvállalatok együtt: adatkezelő vagy dentsu-H cégcsoport vagy “mi”, “minket”).

Segítünk ügyfeleinknek a nyomtatásban, levélben, emailben vagy weboldalakon végzett reklámozásban és marketingben. Hiszünk abban, hogy a felelős adatfelhasználás segíti a vállalkozást és lehetővé teszi, hogy erős kapcsolat létesülhessen a márka és a fogyasztó között. Vállalkozásként elkötelezettek vagyunk a velünk kapcsolatba lépő magánszemélyek személyiségi jogainak tiszteletben tartása és védelme mellett. Elkötelezettek vagyunk amellett, hogy a személyes adatokat mindenkor átlátható módon, a vonatkozó személyiségi jogi és adatvédelmi törvényeknek megfelelően kezeljük és dolgozzuk fel. A jelen Adatvédelmi Tájékoztató ismerteti, hogyan gyűjtjük és használjuk fel a személyes adatait, amikor Ön a weboldalunkat használja (https://karrier.dentsu.hu/).

A https://karrier.dentsu.hu/ honlap üzemeltetője a dentsu-H cégcsoport képviseletében a Dentsu Hungary Kft., míg a honlap tárhelyszolgáltatója az Dentsu Creative Hungary Zrt. A dentsu-H cégcsoport személyes adatait közös adatkezelőként kezeli.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató az alábbiakat ismerteti:

 1. Milyen személyes adatokat gyűjtünk ezen a weboldalon;
 2. Hogyan használjuk fel ezeket az adatokat;
 3. Hogyan tároljuk személyes adatait;
 4. Hogyan védjük személyes adatait;
 5. Hogy tesszük közzé vagy osztjuk meg személyes adatait;
 6. Az Ön által részünkre átadott személyes adatokkal kapcsolatos választási lehetőségét;
 7. A külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünket;
 8. A velünk való kapcsolatfelvétel lehetőségeit.

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató Kiegészítő tájékoztató részében ismertetjük, mit értünk “személyes adatok” és a jelen tájékoztatóban használt egyéb kifejezések alatt.

Milyen személyes adatokat gyűjtünk ezen a weboldalon

Adatokat gyűjtünk arról, hogy Ön miként használja weboldalunkat és milyen eszközöket használ a weboldal eléréséhez. Ennek részeként gyűjtjük a mobileszköz egyedi azonosítóját vagy az internetprotokoll (IP) címet, amely számok egy adott számítógépet vagy egyéb hálózati eszközt tudnak egyedileg azonosítani az interneten. Ezt az információt összekapcsoljuk egy sütiazonosítóval, amelyet lehívunk és feldolgozunk. A weboldalon használt cookie-ról (sütiről) további tájékoztatást a Cookie Tájékoztatónkban adunk.

Az Ön e-mail címét és nevét, valamint minden olyan személyes adatnak minősülő adatát, melyet Ön, ha kérdést intéz hozzánk e-mailben vagy egyéb kapcsolattartási elérhetőségünkön keresztül, úgy részünkre megad, abból a célból, hogy a kérdést megválaszoljuk vagy a kérést teljesíteni tudjuk.

Amennyiben Ön életrajzát küldi meg számunkra, úgy további tájékoztatást a „Pályázó, Munkavállaló jelölt” Adatvédelmi Tájékoztatónkban adunk a munkalehetőségre pályázók adatainak kezelésével kapcsolatban.

Nem gyűjtünk érzékeny információkat, pl. az Ön politikai vagy vallási meggyőződésére, etnikai hátterére, szexuális preferenciáira, egészségére vonatkozó vagy egyéb érzékeny információkat.

Nem gyűjtünk aktívan adatokat 16 évesnél fiatalabb személyekről. Ha a szolgáltatásaink kapcsán bármilyen aggodalma volna a gyermeke személyiségi jogait illetően vagy ha azt gondolja, hogy gyermeke személyes adatokat adhatott meg a weboldalunkon, kérjük, keressen meg minket az alábbi címen: privacy.hungary@dentsu.com. Az ilyen információkat ésszerű időn belül töröljük nyilvántartásainkból.

Hogyan használjuk fel ezeket az adatokat

Hacsak a törvény másképp nem rendelkezik, az Ön által megadott személyes adatokat kizárólag az alábbi célokra használjuk fel:
az Ön által kért konkrét információk vagy szolgáltatások biztosítására. Az Ön által részünkre megadott e-mail címet és nevét csak a fenti kérés teljesítéséhez használjuk fel. Kifejezett jóváhagyása nélkül elérhetőségeit semmilyen egyéb célra nem használjuk fel.

Hogyan tároljuk személyes adatait

Kötelezettséget vállalunk, hogy személyes adatait biztonságosan és bizalmasan kezeljük és csak a szükséges ideig őrizzük meg. (Például ha Ön e-mailben hozzánk benyújtott kérdése részünkről megválaszolásra került és ezt a tényt Ön is visszaigazolta, az Ön személyes adatait nem tároljuk tovább.) Időről időre felkérhetjük a dentsu Group Inc. csoport tagjait, vagy külső szolgáltatókat, hogy segítsenek nekünk kezelni információs rendszereinket. Előfordulhat, hogy e rendszerek egy része külföldi országokban található.

Külső szolgáltatónak vagy külföldre csak akkor adjuk ki az Ön adatait, ha meggyőződtünk róla, hogy a feldolgozott adatok sértetlenségét és biztonságát garantáló megfelelő szintű védelmet biztosítanak és teljesítik a vonatkozó személyiségi jogi és adatvédelmi törvényeket.

Hogyan védjük személyes adatait

Megfelelő biztonsági intézkedéseket alkalmazunk a személyes adatok törvénytelen vagy illetéktelen felhasználásának, elérésének vagy véletlen elvesztésének megelőzése érdekében. Ezenkívül megköveteljük, hogy szolgáltatóink is így járjanak el.

Adatok megosztása és kiadása

Az Önre vonatkozó személyazonosításra alkalmas információkat nem adjuk el vagy adjuk kölcsön harmadik félnek.

Személyazonosításra alkalmas adatokat kérésre kiadhatunk jogi eljárásokban, például bíróság megkeresésére vagy idézésére vagy bűnüldöző szerv kérésére, vagy ha úgy látjuk, hogy ez szükséges törvénytelen tevékenységek kivizsgálásához, megelőzéséhez vagy azzal kapcsolatos egyéb intézkedéshez, vagy ha a törvény egyébként előírja. Ügynökeink és vállalkozóink hozzáférhetnek személyazonosításra alkalmas adatokhoz, ami segít nekik abban, hogy teljesíteni tudják a részünkre nyújtott szolgáltatásokat.

Az Ön jogai a részünkre átadott adataival kapcsolatban

Ha Ön szeretné, hogy adatait töröljük a nyilvántartásunkból, kérjük, keressen meg minket az alábbi e-mail címen: privacy.hungary@dentsu.com és mi ésszerű időn belül válaszolunk. Felhívjuk a figyelmét, hogy bizonyos adatokat szükséges lehet megőriznünk a jogszabályi előírások miatt és/vagy saját jogos érdekünkben.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él, joga van (bizonyos kivételekkel és megszorításokkal):

 • tiltakozni személyes adatai általunk történő kezelése ellen, beleértve a profilalkotást is. Bármikor tiltakozhat és mi kötelesek vagyunk az Ön által kifogásolt adatok kezelését beszüntetni, hacsak nem tudunk kellő és törvényes indokot felmutatni az adatkezelés folytatására;
 • a személyes adataihoz hozzáférni. Ha Ön a fenti igényét benyújtja és mi személyes adatokat tárolunk Önről, kötelesek vagyunk tájékoztatni erről, és ennek részeként átadni a személyes adatok leírását és másolatát, valamint, hogy miért dolgozzuk fel azokat;
 • bizonyos körülmények között kérni személyes adatainak törlését. A törlési jog nem alkalmazandó, ha az adatokat történeti kutatási célokra vagy statisztikai célokra dolgozzuk fel.
 • kérni az Önről tárolt pontatlan személyes adatok helyesbítését vagy aktualizálását;
 • bizonyos esetekben kérni a személyes adatai kezelésének korlátozását. Ha Ön a fentieket kéri, akkor továbbra is tároljuk személyes adatait, de azok kezelése korlátozott mindaddig, amíg a korlátozás érvényben van;
 • visszavonni a személyes adatainak általunk történő felhasználásához adott hozzájárulását. Amikor Ön weboldalunkat használja, megkérhetjük, hogy járuljon hozzá sütik elhelyezéséhez. A sütik segítségével gyűjtött személyes adatainak általunk történő felhasználásához adott hozzájárulását visszavonhatja. Ha hozzájárulását visszavonja, ez nem érinti a személyes adatainak a hozzájárulás visszavonását megelőző időszakban általunk végzett feldolgozásának jogszerűségét;
 • panaszt tenni a helyi adatvédelmi hatóságnál a személyes adatai általunk történő gyűjtése vagy felhasználása ellen, Magyarországon:

  Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
  Székhelye: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11
  Weboldal címe: http://www.naih.hu
  E-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu

  Ön jogosult bírósági jogorvoslatra a felügyeleti hatóság vonatkozó, jogilag kötelező erejű döntésével szemben.

  Ön közvetlenül bírósági jogorvoslatra jogosult, ha megítélése szerint a személyes adatainak nem megfelelő kezelése következtében az adatkezelő megsértette jogszabályban rögzített jogait.

  Az adatkezelővel szembeni eljárást az adatkezelő tevékenységi helye szerinti tagállam bírósága előtt kell megindítani.

  Az ilyen eljárás megindítható az érintett szokásos tartózkodási helye szerinti tagállam bírósága előtt is, kivéve, ha az adatkezelő valamely tagállamnak a közhatalmi jogkörében eljáró közhatalmi szerve.

Ha Ön a fenti jogait gyakorolja és bármilyen kérdés merülhet fel a személyazonosságát illetően, akkor kérhetjük, hogy adjon meg olyan információkat, amelyekből meggyőződhetünk az Ön személyazonosságáról.

Ha Ön az Európai Gazdasági Térségben él és szeretné gyakorolni bármelyik fenti jogát az általunk ezen a Weboldalon Önről tárolt bármely adat vonatkozásában, kérjük, keressen meg minket az alábbi e-mail címen: privacy.hungary@dentsu.com. Kérését az irányadó jogszabálynak megfelelően megvizsgáljuk és megválaszoljuk.

Külső weboldalakra mutató hivatkozásokkal kapcsolatos felelősségünk

A jelen Adatvédelmi Tájékoztató csak azokra a személyes adatokra vonatkozik, amelyeket ezen a weboldalon keresztül gyűjtünk és használunk fel. Az oldalunk külső weboldalakra, például közösségi média oldalakra, mint Facebook, illetve a dentsu Group Inc. egyéb márkái (Carat, iProspect és Dentsu Creative) által működtetett weboldalakra mutató hivatkozásokat tartalmaz. Ha követi ezeket a hivatkozásokat, akkor az érintett oldalakat a saját vonatkozó felhasználói és adatvédelmi tájékoztatójuk alapján használja, mivel az ő adatvédelmi gyakorlatuk nem tartozik a jelen Adatvédelmi Tájékoztató hatálya alá. Ezenkívül nem vállalunk felelősséget és nincs befolyásunk a külső weboldalak által gyűjtött adatok vonatkozásában és nem vállalunk felelősséget az Ön által az ilyen külső weboldalakon megadott adatok védelméért és titokban tartásáért.

Módosítások

A jelen Adatvédelmi Tájékoztatót időről időre módosíthatjuk a jogszabályváltozások, a bevált gyakorlat változásai vagy a személyes adatok kezelésére vonatkozó saját gyakorlatunk megváltoztatása esetén. Ha Ön a fenti változtatásokat nem fogadja el, kérjük, ne használja tovább a weboldalunkat. Kérjük, rendszeresen ellenőrizze ezt a tájékoztatót az esetleges változtatások követése érdekében. A jelen tájékoztató legutóbb 2023. február 28. napján módosult.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése volna adatvédelmi koncepciónkat illetően vagy szeretné gyakorolni a jelen Adatvédelmi Tájékoztatóban említett bármelyik jogát, az alábbi elérhetőségen léphet kapcsolatba Adatvédelmi Tisztviselőnkkel:

Garreth Cameron

 • Email: dpo@dentsu.com
 • Cím: Data Protection Officer, Dentsu UK Ltd., székhely: Regent’s Place, 10 Triton Street, London, NW1 3BF.
 • Telefon: Telefon: (+44) (0) 207 070 7700

Adatvédelmi menedzser, aki az Adatvédelmi Tisztviselő munkájának támogatója:

Pőcze Éva

 • Email: privacy.hungary@dentsu.com
 • Cím: Dentsu Hungary Kft. székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23., (Cg.: 01-09-168441)
 • Telefon: (+36 1) 411 22 00.

KIEGÉSZÍTŐ TÁJÉKOZTATÁS

A jelen Kiegészítő Tájékoztatásban ismertetjük az Adatvédelmi Tájékoztatóban használt egyes szakkifejezéseket.

"személyes adat" – minden olyan információ, amely Önnel kapcsolatos (vagy amely alapján Ön azonosítható).

"profilalkotás" - a személyes adatok automatikus felhasználása az adott személyről bizonyos dolgok megállapításához, például munkahelyi teljesítményének, megbízhatóságának, gazdasági helyzetének, személyes preferenciáinak, érdeklődési köreinek, magatartásának, tartózkodási helyének vagy mozgásának elemzése vagy előrejelzése.

adatkezelő” - az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, aki vagy amely önállóan vagy másokkal együtt az adat kezelésének célját és eszközét meghatározza.